The Effects of Gender Roles and Perceived Parental Attitudes on Career Decision Making Self-Efficacy of Faculty of Sport Sciences Students

Serdar Sucan*
Department of Physical Education and Sport Teaching, Sport Sciences Faculty, Erciyes University, Kayseri, Turkey.
Periodicity:August - October'2019
DOI : https://doi.org/10.26634/jpsy.13.2.16518

Abstract

In this study, the effect of gender roles and perceived parental attitudes on career decision-making self-efficacy levels of university students was investigated. In addition, students' self-efficacy levels were evaluated according to gender, age, department, and class variables. A total of 248 students from different departments of Erciyes University Faculty of Sport Sciences participated in the study. Participants were administered the Gender Roles Scale (GRAS), Perceived Parental Attitudes Scale (PPAS), and Career Decision Making Self-Efficacy Scale (CMSS). Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test, Post Hoc test, Correlation analysis, and Hierarchical Regression analysis were used for the data. According to the results the study, gender roles and perceived parental attitudes of students had an effect on self-efficacy of career decision making. CMSS scores did not differ according to gender and grade, but differed by age and department. The fact that teachers have an egalitarian gender role can enable their students to have an egalitarian attitude. Therefore, it can be said that students should gain parental support in order to gain an egalitarian perspective on gender roles and guidance studies should be emphasized in order to develop their own thoughts, behaviors, and attitudes.

Keywords

Gender, Parental, Attitudes, Career Decision, University Students

How to Cite this Article?

Sucan, S. (2019). The Effects of Gender Roles and Perceived Parental Attitudes on Career Decision Making Self-Efficacy of Faculty of Sport Sciences Students. i-manager’s Journal on Educational Psychology, 13(2), 10-19. https://doi.org/10.26634/jpsy.13.2.16518

References

[1]. Abdalla, I. A. (1995). Sex, sex role self-concepts and career decision-making self-efficacy among Arab students. Social Behavior and Personality, 23(4), 389-402. https://doi.org/10.2224/sbp.1995.23.4.389
[2]. Akın, A. (2007) Toplumsal cinsiyet (gender) ayırımcılığı ve sağlık. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(2), 1-9.
[3]. Akgül G. F. (2013). Evli kadın ve erkeklerin toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili algılarının aile işlevlerine yansıması DoktoraTezi, HacettepeÜniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü, Ankara.
[4]. Aktaş, S. (2011). sınıfta anne baba tutumları ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doctoral dissertation). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
[5]. Alptekin, D. (2014). Çelişik Duygularda Toplumsal Cinsiyet AyrımcılığıSorgusu: Üniversite Gençliğinin Cinsiyet Algısına Dair Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 203-211.
[6]. Aylaz, R., Güneş, G., Uzun, Ö., & Ünal, S. (2014). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23(5), 183-189.
[7]. Bacanlı, F. (2016). Kariyer karar verme güçlükleri ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların ilişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37). 86-95.
[8]. Bacanlı, F., Doğan. H., & Hamamcı, Z. (2003). İlköğretim, ortaöğretimveüniversiteöğrencilerininmesle kiveeğitselkararlarınıetkileyenfaktörlerinincelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 44, 284-299.
[9]. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
[10]. Betz, N. E., & Hackett, G. (2006). Career self-efficacy theory: Back to the future. Journal of Career Assessment, 14(1), 3-11. https://doi.org/10.1177/1069072705281347
[11]. Betz, N. E., & Voyten, K. K. (1997). Efficacy and outcome expectations influence career exploration and decidedness. The Career Development Quarterly, 46(2), 179-189. https://doi.org/0.1002/j.2161-0045.1997. tb01004.x
[12]. Brown, C., Garavalia, L. S., Fritts, M. L. H., & Olson, E. A. (2006). Computer science majors: Sex role orientation, academic achievement, and social cognitive factors. The Career Development Quarterly, 54(4), 331-345. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2006.tb00198.x
[13]. Büyükgöze-Kavas, A. (2011). Testing a model of career indecision among university students based on social cognitive career theory (Unpublished Dissertation). Ankara: Middle East Technical University.
[14]. Büyükgöze, K. A. (2012). Turkish adaptation of career decision scale: Validity and reliability study. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 159-168.
[15]. Crites, J. O. (1961). A model for the measurement of vocational maturity. Journal of Counseling Psychology, 8(3), 255-259. https://doi.org/10.1037/h0048519
[16]. Coon, K. L. (2009). Predicting career decision-making difficulties among undergraduate students: The role of career decision making self efficacy, career optimism and coping (Unpublished Doctoral Dissertation). Illinois: Southern Illinois University Carbondale.
[17]. Çabuk-Kaya, N. (2013). Türkiye'detoplumsalcinsiy eteşitliğiveeğitim. Milli EğitimBakanlığıDergisi.
[18]. Çelikkaleli, Ö., & Avcı, R., (2016). Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine Göre Bağlanma Biçimlerinin İncelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 4(7), 103-125. https://doi.org/10.18009/jcer.02509
[19]. Domene, J. F. (2012). Calling and career outcome expectations: The mediating role of self-efficacy. Journal of Career Assessment, 20(3), 281-292. https://doi.org/10. 1177/1069072711434413
[20]. Dökmen, Z. Y. (2006). Toplumsal Cinsiyet Sosyalve nd Politik Açıklamalar (2 Ed.). Ankara: SistemYayıncılık.
[21]. Esen, E., Siyez, D. M., Soylu, Y., & Demirgürz, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet A lgısının Toplumsal Cinsiyet Rolüve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi. E-UluslararasıEğitimAraştırmaları Dergisi, 8(1), 46-63.
[22]. Hackett, G., & Betz, N. E. (1981). A self-efficacy approach to the career development of women. Journal of Vocational Behavior, 18(3), 326-339. https://doi.org/10. 1016/0001-8791(81)90019-1
[23]. Hargrove, B. K., Creagh, M. G., & Burgess, B. L. (2002). Family interaction patterns as predictors of vocational identity and career decision-making self efficacy. Journal of Vocational Behavior, 61(2), 185-201. https://doi.org/10. 1006/jvbe.2001.1848
[24]. Gianakos, I. (1995). The relation of sex role identity to career decision-making self-efficacy. Journal of Vocational Behavior, 46(2), 131-143. https://doi.org/10. 1006/jvbe.1995.1009
[25]. Gloria, A. M., & Hird, J. S. (1999). Influences of ethnic and nonethnic variables on the career decision-making self-efficacy of college students. The Career Development Quarterly, 48(2), 157-174. https://doi.org/ 10.1002/j.2161-0045.1999.tb00282.x
[26]. Guay, F., Ratelle, C. F., Senécal, C., Larose, S., & Deschênes, A. (2006). Distinguishing developmental from chronic career indecision: Self-efficacy, autonomy, and social support. Journal of Career Assessment, 14(2), 235- 251. https://doi.org/10.1177/1069072705283975
[27]. Kaya, M. (1997). Ailede Anne-Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilikve Benlik Gelişimindeki Rolü. Ondokuz MayısÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(9), 193-204.
[28]. Koca, C. (2006). Beden Eğitimi ve Spor Alanında Toplumsal Cinsiyet İlişkileri. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 81-99.
[29]. Kuzgun, Y., & Eldeleklioğlu, J. (1999). Ana baba tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 12(1), 70.
[30]. Lent, R. W., Brown, S. D., & Larkin, K. C. (1986). Selfefficacy in the prediction of academic performance and perceived career options. Journal of Counseling Psychology, 33(3), 265-269.
[31]. Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and per formance [monograph]. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79- 122. https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027
[32]. Luzzo, D. A. (1993). Reliability and validity testing of the career decision-making self-efficacy scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 26(2), 137-143
[33]. Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü). Ankara: BilimveSanatYayınları.
[34]. MEB. (2013). Çocuk Gelişimive Eğitimi. Ankara: AileveÇocuk.
[35]. Norvilitis, J. M., Sun, L., & Zhang, J. (2010). ADHD symptomatology and adjustment to college in China and the United States. Journal of Learning Disabilities, 43(1), 86-94. https://doi.org/10.1177/0022219409345012
[36]. Ökten, Ş. (2009). Toplumsal Cinsiyetve İktidar: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Toplumsal Cinsiyet Düzeni. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 302- 312.
[37]. Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye'de Kadın ve Eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 33, 93-112.
[38]. Öztemel, K. (2012). Kariyer kararsızlığı ile mesleki karar verme öz yetkinlik ve kontrol odağı arasındaki ilişkiler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 459-477.
[39]. Özyürek, R. (2013). Kariyerve Psikolojik Danışmanlığın Kuramları. Çocukve Ergenler İçin Kariyer Rehberliği Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayınevi.
[40]. Ozyurek, R., & Kilic-Atici, M. (2002). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi kararları nda kendilerine yardı m eden kaynakları n belirlenmesi [Determining sources which are effective in university students' career decision-making]. Türk Psikolojik Danı şma ve Rehberlik Dergisi, 2(17), 33-42.
[41]. Ramaci, T., Pellerone, M.., Ledda, C., Presti, G., Squatrito, V., & Rapisarda, V. (2017). Genderstereotypes in occupational choice: A cross-sectional study on a group of Italian adolescents. Psychology Research and Behavior Management, 10, 109-117. https://doi.org/ 10.2147/PRBM.S134132
[42]. Rock, P. (1997). Sociological theories of crime. In M. Maguire, R. Morgan & R. Reiner (Eds.), The Oxford handbook of criminology (2nd Ed.) (pp. 233-263) Oxford: Clarendon Press.
[43]. Sarıkaya, T., & Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.
[44]. SEÇBİR (2012). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet: iyileşmeler, problemler, çözümönerileri. İstanbul bilgiüniversitesisosyoloji bölümü. http://secbir.org/ images/haber/2012/03/dekigtoplumsal-cinsiyetraporu. pdf (ErişimTarihi: 2019, 21 Ağustos).
[45]. Sezer, Ö. (2010). Ergenlerin Kendilik Algılarının Anne Baba Tutumları ve Bazı Faktörlerle İlişkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-19.
[46]. Sneva, J. N. (2011). Exploring career decisionmaking self-efficacy, career maturity attitudes and racial identity attitudes of college students of color (Unpublished Doctoral Dissertation). New York: University at Buffalo,
[47]. Super, E. D., Crites, J. O., Hummel, R. C., Moser, H. P., Overstreet, P. L., & Warnath, C. F. (1957). Vocational Development a Framework for Re-search. New York: Teachers College Press.
[48]. Tarhan, S., & Çetin G. H. (2017). İlkokul Öğrencilerinin Meslek Seçimlerine Yönelik Tutumlarında Toplumsal Cinsiyetin Etkisi. Elementary Education Online, 16(3), 1287-1300.
[49]. Taylor, K. M., & Betz, N. E. (1983). Applications of selfefficacy theory to the understanding and treatment of career indecision. Journal of Vocational Behavior, 22(1), 63-81. https://doi.org/10.1016/0001-8791(83)90006-4
[50]. Turan, N., Öztürk, A., Kaya, H., & Aştı, T. A. (2011). Toplumsal cinsiyet ve hemşirelik. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4(1), 167-173.
[51]. Ulaş, Ö., & Yıldırım, İ. (2016). Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Ölçeği'nin Geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(45), 77-90.
[52]. Whiston, S. C. (1996). The relationship among family interaction patterns and career indecision and career decision-making self-efficacy. Journal of Career Development, 23(2), 137-149. https://doi.org/10.1177/ 089484539602300204
[53]. White, R. J. (2009). The role of parenting style, ethnicity and ıdentity style on identity commitment and career decision self-efficacy (Unpublished Doctoral Dissertation). California: University of Southern California,
[54]. Wu, M. (2009). The relationship between parenting styles, career decision selfefficacy, and career maturity of Asian American college students (Unpublished Doctoral Dissertation). California: University of Southern California,
[55]. Yılmaz, M. F. (2014). Erişkin evli kadınlarda toplumsal cinsiyet rolü ile cinsel doyumun ilişkisi (Unpublished Postgraduate Thesis). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi,
[56]. Yücel, D. (2017). Ergenlerin Algıladıkları Ebeveyn Tutumlarının Benlik Saygılarıve Duygusal Zekalarıileİlişkisi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Gelişim Psikolojisi Programı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul:
[57]. Zeyneloğlu, S., & Terzioğlu, F. (2011). Toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 409-420.
[58]. Zimmerman, B. J., & Cleary, T. J. (2006). Adolescents' development of personal agency: The role of selfefficacy beliefs and self-regulatory skill. In F. Pajares& T. Urdan (Eds.). Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 45-69). Greenwich, CT: Information Age.
[59]. Zunker, V. G. (2012). Career Counseling: A Holistic Approach. Belmont: Brooks/Cole.
If you have access to this article please login to view the article or kindly login to purchase the article

Purchase Instant Access

Single Article

North Americas,UK,
Middle East,Europe
India Rest of world
USD EUR INR USD-ROW
Pdf 35 35 200 20
Online 35 35 200 15
Pdf & Online 35 35 400 25

Options for accessing this content:
  • If you would like institutional access to this content, please recommend the title to your librarian.
    Library Recommendation Form
  • If you already have i-manager's user account: Login above and proceed to purchase the article.
  • New Users: Please register, then proceed to purchase the article.